• 68°

Mary Elizabeth Bunjevac Timmermann

Aug. 21, 1928 – Nov. 13, 2013
Mrs. Mary Elizabeth “Betty”
Bunjevac Timmermann, 85, of Winston-Salem, passed away on Wednesday, November
13, 2013 at Salemtowne Retirement Community.